Публічна оферта про укладення договору про надання послуг

ТОВ Марінеро сейлінг, в лиці директора Непша П.В. який діє на основі Статуту (далі – Виконавець), керуючись ст. 633, 641 Державного кодексу України, пропонує необмеженій кількості фізичних осіб, укласти справжній Договір про надання послуг (далі – Договір) на наступних умовах:

 

1. Терміни та загальні положення

 

1.1. Послуги — набір консультаційно-освітніх послуг, які надаються Виконавцем в порядку та на умовах, визначених Договором та Програмами Курсів, які є невід’ємною частиною Договору.

 

 1.2. Публічна оферта — пропозиція Виконавця (опублікована на Сайті Виконавця), адресована необмеженій кількості фізичних осіб відповідно до законодавства України, укласти Договір на перних умовах.

 

1.3. Cайт Виконавця — веб-сторінка у мережі Інтернет за адресою http://mrnro.com/, яка є офіційним джерелом інформування Користувача про Виконавця та Послуги, що ним надаються.

 

1.4. Акцепт — повне та безумовне прийняття Користувачем умов Публічної оферти даного Договору та Програми відповідного курсу підготовки яхтового капітану.

 

1.5. Користувач —фізична особа, яка досягла 18-річного віку та здійснила Акцепт Публічної оферти Виконавця, описаної у Договорі, та яка оплатила вартість Послуг.

 

1.6. Сторони — Виконавець та Користувач.

 

1.7. Заняття — виражене у формі практичного майстер-класу, тренінгу або комплекс консультаційних послуг, направлених на передання Клієнту інформації за заданою темою з ціллю надати йому можливості формування певного уявлення про вітрильний спорт, а також набути певних навичок в яхтингу.

 

1.8. Програма Заняття — умови надання конкретної Послуги.


2. Предмет договору

 

2.1. Виконавець бере на себе зобов’язання надати Користувачеві консультаційно-освітні послуги у сфері навчання яхтингу, а саме організацію проходження Користувачем практичного тренінгу або майстер-класу (далі – Заняття) на платній основі, відповідно до умов Договору, а Користувач зобов’язується прийняти їх та здійснити оплату таких Послуг.

 

2.2. Користувач зобов’зується оплатити Виконавцю вартість Заняття, яке він купує.

 

2.3. Сторони погоджуються, що Виконавець не гарантує будь-яких фінансових або інших результатів використання Користувачем Занять, які придбав у Виконавця, у своїй діяльності.

 

2.4. Ніякі претензії з результативності використання Користувачем, отриманих в результаті Заняття знань та навичок, не можуть бути пред’явлені Виконавцю. Відповідальність за використання цих знань та навичок, а також будь-які інші результати, прямі чи побічні ефекти, отримані в результаті використання цих знань та навичок, цілком і повністю несе Користувач.


3. Умови надання послуг

 

3.1. Консультаційно-освітні послуги надаються у вигляді практичних майстер-класів або тренінгів відповідно до розкладу (графіку) занять, розробленого Виконавцем та який міститься у Програмі Занять або Анкеті, розміщеній у певному розділі на Сайті Виконавця.

 

3.2. Термін (графік) навчання визначається відповідно до Програми Занять.

 

3.3. Акцептом Договору признається оплата Клієнтом, повна або часткова, вартості відповідного Заняття і означає повне та безумовне прийняття Користувачем умов Договору та прирівнюється до власноручного підпису Договору Користувачем.

 

3.4. З моменту зарахування коштів на рахунок Виконавця, справжня оферта вважається акцептованою, а договір укладеним.

 

3.5. Порядок акцепту:

 

3.5.1. Користувач обирає Заняття на сайті Виконавця та ознайомлюється з умовами оплати.


3.5.2. Після вибору необхідного Заняття Користувач формує заявку на сайті Виконавця і одразу переходить у кошик та здійснює оплату.


3.5.3. З моменту акцепту даної Оферти одностороння відмова Користувача від Договору неможлива.


3.5.4. Послуга вважається наданою з моменту надання Виконавцем всієї інформації та виконання всієї програми, передбачених відповідною Програмою.

 

4. Права та обов’язки виконавця:

 

4.1. Виконавець має право:

 

4.1.1. Отримувати від Користувача інформацію, необхідну для надання послуг згідно Договору;


4.1.2. Отримувати плату за послуги, що надаються, у розмірах та в терміни, передбачених Договором та відповідною Програмою;


4.1.3. Відміняти, переривати чи переносити будь-які Заняття, змінювати їх матеріали, значення та важливість будь-якого завдання, тесту або екзамену;

 

4.1.4. Публікувати будь-які матеріали та відгуки, створені Користувачем під час проходження Занять, без будь-яких обмежень чи компенсації з боку Користувача.


4.2. Виконавець зобов’язується:

 

4.2.1. Надавати Користувачеві консультаційно-освітні послуги в об’ємах, передбачених Договором та відповідною Програмою Занять;


4.2.2. Інформувати Користувача про правила та вимоги з організації надання консультаційно-освітніх послуг, їх якості та змісту, про права та обов’язки Користувача при отриманні послуг;


4.2.3. Розробити розклад та організувати проведення занять;


4.2.4. За необхідності забезпечити Користувача навчально-методичними матеріалами та літературою.


5. Права та обов’зки Користувача.

 

5.1. Користувач має право:

 

5.1.1. Отримати Послуги належної якості відповідно до Програми Занять.


5.2. Користувач зобов’язується:


5.2.1. Сумлінно навчатися за програмою, відвідувати занятття, не пропускати їх без поважних причин;


5.2.2. Своєчасно вносити плату за Послуги у розмірах та в терміни, встановлених даним Договором та Програмою Занять;


5.2.3. Виконувати вимоги законодавства України та вимоги Договору з організації надання Послуг;


5.2.4. Утриматись під час проходження Занять від дій, які:


5.2.4.1. можуть перешкоджати іншим Користувачам, запрошеним особам чи лекторам приймати участь у Занятті та отримувати інформацію під час проведення Заняття;


5.2.4.2. можуть привести до пошкодження майна інших користувачів, запрошених осіб, лекторів або Виконавця, власників та користувачів приміщення, де проводяться Заняття;


5.2.4.3. порушують громадський порядок, у тому числі ображають присутніх, виражаються у використанні нецензурних висловів і/або гучних розмовах, створенні галасу з допомогою пристроїв і т.д.;


5.2.4.4. принижують честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, інших користувачів, запрошених осіб чи лекторів, у тому числі шляхом розміщення інформації у мережі Інтернет, друкованих виданнях або іншим способом, який має публічний характер;


5.2.4.5. проявляються у використанні аудіо- або відео-апаратури з ціллю копіювання матеріалів Занять або без такої;


5.2.5. У випадку, якщо це передбачено Програмою Заняття — здати підсумковий внутрішній тест (екзамен).

 

6. Вартість послуг та порядок оплати

 

6.1. Загальна вартість послуг, наданих Користувачеві згідно Договору складає загальну суму оплачених Користувачем Занять.


6.2. Вартість конкретного Заняття визначається Виконавцем в описі або програмі, яка розміщена на Сайті Виконавця або ж повідомляється менеджером компанії Виконавця особисто клієнту.


6.3. Вартість передбачених справжнім Договором Послуг оплачується Користувачем у безготівковій формі, шляхом перерахування на поточний рахунок Виконавця або за допомогою оплати на сайті.


6.4. Виконавець має право не повертати кошти, сплачені Користувачем за навчання.


6.5. Розмір оплати встановлюєтья за весь період проходження Заняття і не може бути змінений. 

 

7. Відповідальність Сторін

 

7.1. За невиконання або неналежне виконання обов’язків згідно Договору сторони несуть відповідальність відповідно до діючого законодавства України.


7.2. ПОСЛУГИ ВИКОНАВЦЯ ТА ВСІ ПОВ'ЯЗАНІ МАТЕРІАЛИ НАДАЮТЬСЯ "ЯК Є", БЕЗ ПРЯМИХ АБО НЕПРЯМИХ ГАРАНТІЙ. ВИКОНАВЕЦЬ НЕ ДАЄ НІЯКИХ ГАРАНТІЙ, У ТОМУ ЧИСЛІ КОМЕРЦІЙНОЇ ПРИДАТНОСТІ, ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПЕВНИХ ЦІЛЕЙ ТА НЕПОРУШЕННЯ ПРАВ ТРЕТІХ ОСІБ, А ТАКОЖ ГАРАНТІЙ, ЩО ВИПЛИВАЮТЬ ІЗ ДІЛОВИХ ВІДНОСИН ТА ЗВИЧАЇВ ДІЛОВОГО ОБОРОТУ. ОКРІМ ТОГО, ВИКОНАВЕЦЬ ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, ПОВ'ЯЗАНОЇ З ДОСТУПОМ КОРИСТУВАЧА ДО ПОСЛУГ ТА ПОВ'ЯЗАНИХ МАТЕРІАЛІВ, А ТАКОЖ З ЇХ ВИКОРИСТАННЯМ. КОРИСТУВАЧ ПОГОДЖУЄТЬСЯ З ТИМ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДОСТУП ДО ПОСЛУГ ТА ПОВ'ЯЗАНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ВИКОРИСТОВУЄ ЇХ НА ВЛАСНИЙ РИЗИК. 


7.3. Користувач погоджується, що відмова від гарантій та обмеження відповідальності, описані в даних умовах, відображають розмумне та справедливе розподіл ризиків, а також є необхідною умовою для надання послуг Виконавцем за доступну плату.

 

7.4. Користувач погоджується з тим, що у випадку недотримання Користувачем обов'язку вносити своєчасно оплату, Виконавець має право не тільки призупинити надання послуг та доступ до Занять до моменту здійснення оплати, але і припинити даний Договір на основі справжнього Договору.


7.5. У випадку порушення Користувачем умов даного Договору та використанням матеріалів курсу не в особистих цілях, розповсюдження матеріалів Заняття будь-яким способом та незалежно від кількості осіб, Виконавець має право розірвати даний Договір в односторонньому порядку, заблокувати користувачеві доступ до Заняття та/або Сайту, без повернення сплачених Користувачем за Заняття коштів.


8. Форс-мажор

 

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання обов'язків, якщо це невиконання викликане обставинами, які не залежать від волі Сторін, а саме: військовими діями, стихійними лихами, техногенними та іншими аваріями, страйками, локаутами, актами органів влади або управління і т.д., що робить неможливим виконання умов справжнього Договору (далі - Форс-мажор).


8.2. Сторона, для якої наступив Форс-мажор, зобов'язується терміново повідомити іншу Сторону та надати документи, що підтверджують Форс-мажор.

 

8.3. З моменту отримання такого повідомлення іншою стороною виконання умов даного Договору призупиняється на весь період дії Форм-мажору.

 

9. Припинення Договору

 

9.1. Дія даного договору припиняється:

 

9.1.1. По завершенню Заняття або за згодою сторін;

 

9.1.2. Якщо виконання Стороною Договору своїх обов'язків неможливе у зв'язку з прийняттям нормативно-правових актів, які змінили умови, встановлені даним Договором, і будь-яка із Сторін не погоджується про внесення змін у Договір;


9.1.3. В інших випадках, передбачених справжнім Договором та діючим законодавством України.

 

10. Обробка персональных даних

 

10.1. Користувач підтверджує, що добровільно та безоплатно надає згоду на обробку своїх персональних даних (включаючи прізвище, ім'я та по-батькові, зареєстроване місце проживання та/або фактичне місце проживання, ідентифікаційний номер, дані про державну реєстрацію; банківські реквізити, номери телефонів та адреси електронної пошти, і т.д.) у базі персональних даних Виконавця "клієнти", в тому числі на збір, реєстрацію, внесення в базу даних, накопичування, зберігання, адаптацію, зміни, оновлення, використання, розповсюдження (розповсюдження, передавання), знеособлення, знищення персональних даних у базі даних на території України з ціллю виконання обов'язків даного Договору та з ціллю запезпечення реалізації податкових відносин, господарських відносин, громадсько-правових відносин та відносин у сфері бахгалтерського обліку. Користувач дає згоду на передачу своїх персональних даних третім особам в мінімально необхідних об'ємах і тільки з ціллю виконання обов'язків даного Договору, які відповідають об'єктивній причині збору відповідних даних.


10.2. Користувач підтверджує, що йому були повідомлені його права, визначені Законом України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-VI, зі змінами та доповненнями, ціль обробки та збору персональних даних.

 

11. Термін дії Оферти

 

11.1. Дана Публічна оферта вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті Виконавця та діє до моменту її відкликання Виконавцем.

 

11.2. Виконавець має право в будь-який час внести зміни до умов Оферти та/або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У випадку внесення Виконавцем змін в Оферту, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Оферти на Сайті Виконавця, якщо інший термін вступу змін в силу не передбачений безпосередньо в тексті зміненої Оферти.


12. Інтелектуальна власність

 

12.1. Виконавець надає Користувачеві обмежену, невиключну, персональну, та виключну ліцензію, що не передається, на використання Послуг та будь-яких матеріалів або інформації, отриманих в процесі Занять або на Сайті. Матеріали або будь-яку інформацію, що надаються в рамках Послуг або на Сайті, Користувач може використовувати тільки для особистого некомерційного використання, за вийнятком випадків, коли Користувач отримав письмовий дозвіл Виконавця на їх використання в інших цілях.


12.2. Користувач погоджується створити та використовувати тільки один аккаунт та не передавати третім особам доступ або облікові дані для доступу до нього.


 12.3. Використання Послуг не дає Користувачеві права матеріальної або інтелектуальної власності на Послуги або матеріали, що він використовує.

 

13. Заключні положення

 

13.1. Сторони встановили, що будь-які спори та претензіъ будуть вирішуватися сторонами шляхом переговорів.


13.2. Акцептуючи дану Оферту Користувач погоджується, що всі спори, пов'язані з даним Договором, будуть розглядатися відповідно до законодавства України.


13.3. У всіх випадках, не передбачених справжньою Офертою, Сторони керуються діючим законодавством України.


14. Реквізити Виконавця.

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАРІНЕРО СЕЙЛІНГ"                                                                                                                п/р UA163052990000026000036229416 у банку ПАТ "ПРИВАТБАНК", м.Київ,

Украина, 04080, місто Київ,  вулиця Костянтинівська, будинок 73,

код за ЄДРПОУ 44252753


Директор Непша Павло Вікторович